Vedtægter for LANGUEDOC VINKLUB.

§ 1. FORENINGENS NAVN OG STIFTELSE.

1.1. Foreningens navn er Languedoc Vinklub og er beliggende i Roskilde kommune.

1.2. Foreningen er stiftet 13. februar 2005.

§ 2. FORMÅL OG VIRKE

2.1. At arbejde for udbredelse og kendskab til vin, mad og kultur fra Languedoc-området i Frankrig.

2.2. At foranledige import af vin og evt. andre kulinariske specialiteter fra Languedoc-området i Frankrig gennem etablering af en indkøbsforening.

2.3. At holde medlemmerne orienteret om Nyt fra Languedoc-området via arrangementer, hvor medlemmerne kan mødes, samt evt. gennem udsendelse af nyhedsbrev.

§ 3. GENERALFORSAMLING

3.1. Languedoc Vinklubs øverste myndighed er generalforsamlingen.

3.1.2 Languedoc Vinklub ledes til daglig af en bestyrelse. 

3.2. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned og med en dagsorden, som i det mindste skal indeholde følgende:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmetæller
3. Beretning.
4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab.
5. Indkomne forslag.
6. Godkendelse af budget for det kommende år.

7. Fastsættelse af kontingent
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
9. Valg af revisor og suppleant.

10. Evt.

3.3. Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med 1 måneds varsel, adresseret til de enkelte medlemmer. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden for generalforsamlingen. Med indkaldelsen skal følge Languedoc Vinklubs reviderede årsregnskab, samt budgetforslag for det kommende år.

3.4. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 1.februar i det år generalforsamlingen afholdes, hvorefter de skal optages på den dagsorden som udsendes til medlemmerne.
Der kan på generalforsamlingen stilles ændringsforslag.

3.5. Adgang og stemmeret har alle medlemmer af Languedoc Vinklub, som har betalt deres medlemskontingent.

3.6. Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de mødende stemmeberettigede ved simpelt flertal. Undtaget de i § 9 nævnte forhold

3.7. Afstemning foretages ved håndsoprækning, dog skal skriftlig afstemning finde sted, hvis en begærer det. Til optælling af stemmer vælges to stemmetæller, der under dirigentens ledelse foretager optælling.

3.8. Languedoc Vinklubs medlemmer, som er forhindret i at være tilstede på generalforsamlingen grundet sygdom eller bortrejse og som er interesseret i at blive valgt/genvalgt, kan vælges/genvælges, såfremt de har afgivet en skriftlig erklæring herom.

3.9. Generalforsamlingens protokol underskrives af generalforsamlingens dirigent og sekretær.


§ 4. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.

4.1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når det besluttes af bestyrelsen, eller når mindst

10 af foreningens medlemmer skriftlig fremsætter ønske herom med angivelse af de spørgsmål, der ønskes behandlet.
Forslagsstillerne må selv motivere den opstillede dagsorden.

4.2. Indkaldelse skal finde sted senest 3 uger efter kravets fremsættelse og til afholdelse med 14 dages varsel.


§ 5. BESTYRELSEN

5.1. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og kasserer.
5.2. Valg af bestyrelsesmedlemmer kan kun ske på generalforsamlingen.
5.3. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år. I lige år vælges 2, i ulige år 3 medlemmer.

Genvalg kan finde sted for samtlige.

5.4. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

5.5. Bestyrelsen oppebærer ikke honorar, dog kan udgifter til telefon og kørsel mv. refunderes.

5.6. Bestyrelsen repræsenterer Languedoc Vinklub i alle forhold udadtil. 

5.7. Kassereren varetager bestyrelsens samlede regnskabsaflæggelse under direkte ansvar overfor generalforsamlingen.

5.8. Bestyrelsen afholder møde så ofte formanden skønner det nødvendigt, eller såfremt 2 bestyrelsesmedlemmer ytrer ønske herom.

5.9. På det første bestyrelsesmøde efter ordinær generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig.  Til behandling af særopgaver kan bestyrelsen lade nedsætte udvalg.

5.10. Der føres protokol på hvert bestyrelsesmøde. Ethvert mindretal har, såfremt det fremsætter ønske herom, krav på at få sine meninger protokolleret. Et protokollat skal godkendes af bestyrelsen.


§ 6. KONTINGENTER

6.1. For medlemskab af Languedoc Vinklub betales kontingent, hvis størrelse første gang fastsættes af bestyrelsen. Herefter af generalforsamlingen.

6.2. Kontingentåret følger regnskabsåret, 1. januar til 31. december. Kontingentet forfalder én gang årligt. 


§ 7. REGNSKAB.

7.1. Languedoc Vinklubs regnskabsår løber fra den 1. januar til 31. december.

7.2. Det påhviler kassereren at udarbejde et årligt driftsregnskab ledsaget af en statusopgørelse opgjort under hensyntagen til de tilstedeværende værdier og forpligtelser.

7.3. Det påhviler i øvrigt kassereren, på anmodning fra formanden, til enhver en tid at forelægge en regnskabsoversigt til direkte sammenhold med det foreliggende budget.

7.4. Kassereren må kun undtagelsesvis ligge inde med mere end 2.000 kr. af foreningens midler.

7.5. Languedoc Vinklubs midler skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter/Giro.

7.6. I tilfælde af sygdom eller andet fravær må bestyrelsen udpege de underskriftsberettigede, der skal træde i stedet.

Sådanne underskriftsændringer skal i hvert enkelt tilfælde protokolleres i bestyrelsens protokol.

7.7. Til konsolidering af Languedoc Vinklubs økonomi kan generalforsamlingen beslutte, at der oprettes en reservefond. De i reservefonden henlagte midler, kan bestyrelsen kun disponere over efter generalforsamlingens anvisninger.

§ 8. REVISION

8.1. Revision af Languedoc Vinklubs regnskabsaflæggelse finder sted ved den af generalforsamlingen valgte revisor.

8.2. Revisoren skal jævnligt tilse bogføring og bilagsmateriale med mere, ligesom revisoren skal kontrollere gennemførelsen af de af generalforsamlingen trufne beslutninger i økonomisk henseende.

§ 9 ÆNDRINGER I VEDTÆGT.

9.1 Til ændring af vedtægten kræves at mindst 2/3 af medlemmerne har givet fremmøde, og 2/3 af de afgivne stemmer går ind herfor.

9.2 Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort; men 2/3 af de afgivne stemmer går ind derfor, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer

§ 10. OPHØRSBESTEMMELSER

10.1. I tilfælde af Languedoc Vinklubs opløsning, skal foreningens midler helt og holdent tilfalde medlemmerne.

10.2 Ophør af foreningens foregår ved simpelt flertal blandt de fremmødte.


Således vedtaget den 27. februar 2005